Hlavička  

Projekt Sociální integrace klientů CSS Stod

Icon

V říjnu 2006 byla podepsána smlouva mezi Plzeňským krajem a CSS Stod o poskytnutí finanční podpory ze Společného regionálního operačního programu v rámci realizace grantového schématu Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji v rámci opatření 3.2 Podpora sociální integrace v regionech, priority 3 SROP. Partnerem projektu je město Stod.

Celý projekt má tři části :

- Rozšíření aktivit pracovní rehabilitace - 20 klientů
- Vznik specifického vzdělávacího programu - 30 klientů
- Vznik pracovně-tréninkového centra - 10 klientů

Projekt byl realizován od 1.listopadu 2006 do 30.dubna 2008 a celkové uznatelné náklady činí 3 180 925,- Kč.

V rámci propagace projektu byly vytištěny kalendáře, které informují o projektu „Sociální integrace klientů ÚSP Stod“. Tyto kalendáře byly distribuovány v rámci různých seminářů, benefičních akcí a dále byly k dispozici v pracovně tréninkovém centru Kavárna Rychlá myš.

Projektu „Sociální integrace klientů ÚSP Stod se celkem zúčastnilo 60 uživatelů. 20 uživatelů v části rozšířených aktivit pracovní rehabilitace, 30 uživatelů v části specifický vzdělávací programu a 10 klientů v části pracovně tréninkového programu . Protože byla věnována velká pozornost výběru účastníků jednotlivých programů projektu a zároveň byl uplatňován individuální přístup, tak přes několik malých problémů všichni účastníci programu rozšířených aktivit pracovní rehabilitace a pracovně tréninkového centra úspěšně absolvovali svou část programu, z30ti účastníků specifického vzdělávacího programu nedokončili tento program 2 účastníci. V rámci programu rozšíření aktivit pracovní rehabilitace odešli 2 účastníci a byli nahrazeni novými. Všichni účastníci pracovali na základě IPP, které byly sestavovány podle jejich představ a praedispozic a možností dané části projektu. Plánované cíle byly reálné pro většinu účastníků projektu, u části účastníků se IPP zcela naplnit nepodařilo (u těchto účastníků došlo k přehodnocení IPP).

Procento úspěšnosti bylo 96,6% namísto předpokládaných 80%. U všech účastníků byl zaznamenán značný posun a zlepšení v rámci nácviku nových dovedností a získávání nových znalostí v průběhu jednotlivých částí projektu. Celkově byl projekt účastníky přijímán velice kladně a i po skončení projektu pokračuje spolupráce Centrem pro zdravotně postižené Plzeňského kraje v rámci části specifického vzdělávacího programu (spolupráce s pracovníky domova při udržení či rozšiřování IT dovedností nejen absolventů programu, ale i dalších uživatelů) a rozšířených aktivit pracovní rehabilitace (prezentace výrobků). Jednotliví pracovníci programů spolupracovali se speciálním pedagogem při vypracovávání individuálních plánů podpory uživatelů a jejich následném vyhodnocení. Na vypracování i vyhodnocení se podíleli i ostatní odborníci účastnící se projektu (metodik a lektor specifického vzdělávacího programu, odborný poradce pro pracovně tréninkové pracoviště).

Pro všechny pracovníky projektu byla k dispozici odborná supervize. Supervizích setkání se velice rádi zúčastňovali i účastníci projektu, kteří zde jednak prezentovali svoji práci a také hodnotili přínos jednotlivých programů pro sebe.Projekt "Sociální integrace klientů Ústavu sociální péče Stod" je spolufinancován Evropskou unií a Plzeňským krajem v rámci Společného regionálního operačního programu - grantové schéma "Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji".
SROP EU Ministerstvo pro místní rozvoj

Dlouhodobě nás podporují

www.rwe-distribuce.cz/ www.nfveolia.cz borska-pole.porsche-plzen.cz www.streicher.cz

 

         ©  2014      Seo servis